I. PODSTAWOWE ZASADY W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

§1. [Dostęp do STL]

Korzystanie z funkcji społecznościowych wymaga posiadania konta użytkownika. 

§2. [Konto użytkownika]

(1) Możesz założyć w naszym serwisie tylko jedno konto. 

(2) Nie możesz udostępnić czy oddać swojego konta innej osobie. 

(3) Możesz zostać poproszony o zmianę nazwy użytkownika, jeżeli narusza ona dobre obyczaje a także w innych uzasadnionych przypadkach. 

§3. [Standardy społecznościowe]

(1) Korzystając z naszego serwisu powinieneś odnosić się do wszystkich w sposób kulturalny. 

(2) W szczególności nie jest dozwolone: 

   (a) wzajemne obrażanie się, 

   (b) publikowanie treści wulgarnych, 

   (c) propagowanie lub głoszenie nietolerancji, przemocy, nienawiści, czy dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

   (d) trollowanie,

   (e) spamowanie (w tym publikowanie kilku treści pod rząd przez tego samego użytkownika). 

(3) Treści naruszające nasze standardy społecznościowe mogą być edytowane, ukrywane w części serwisu lub usunięte.

(4) Uporczywe lub poważne naruszenie naszych standardów jest równoznaczne ze złamaniem Regulaminu i możesz za to otrzymać upomnienie lub ostrzeżenie. 

§4. [Zapytanie do moderatora]

W przypadku wątpliwości co do tego czy treść, którą zamierzasz opublikować, jest zgodna ze standardami społecznościowymi możesz zwrócić się do dowolnego moderatora z takim pytaniem.

§5. [Ukrywanie treści] 
(1) Dodane przez Ciebie treści mogą zostać ukryte z pewnych części serwisu.

(2) Nasz serwis służy do dzielenia się materiałami związanymi z grą The Sims i treści, które nie wykazują dostatecznego związku z grą mogą być ukrywane w części lub usunięte.

§6. [Reklama i korzystanie z STL w celach zarobkowych]

Używanie funkcji serwisu w celach reklamowych lub zarobkowych wymaga naszej zgody. Dopuszczalna jest:

(a) nieinwazyjna reklama w polach profilu do tego przeznaczonych.

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SPOŁECZNOŚCI

§7. [Avatary i tła]

Avatary i tła wstawiane przez Ciebie muszą wykazywać związek z grą The Sims. Moderator może usunąć avatar jeśli uzna, że avatar lub tło nie pasują do naszej społeczności.

§8. [Zmiana loginu]

Nie ma możliwości zmiany loginu w serwisie.

§9. [Zamknięcie konta]

(1) Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z STL możesz złożyć wniosek o zamknięcie konta. 

(2) Moderator akceptuje wniosek i określa, czy jest złożony w celu obejścia Regulaminu. 

(3) Konta zamknięte są anonimizowane po upływie 30 dni, a jeżeli zamknięcie zostało uznane za zmierzające do obejścia naszych zasad – po upływie roku. 

(4) Do momentu anonimizacji konta masz prawo cofnąć swój wniosek. 

(5) Jeżeli zechcesz do nas wrócić to nowe konto na STL możesz założyć tylko i wyłącznie po dokonaniu anonimizacji starego konta (lub upływie okresu po którym powinna nastąpić anonimizacja). 

III. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

§10. [Skutki naruszenia Regulaminu]

Jeżeli naruszysz Regulamin to możesz zostać ukarany upomnieniem lub ostrzeżeniem, które zapisywane jest w profilu. Opublikowane przez Ciebie treści mogą zostać usunięte, a Zespół STL może podjąć wszelkie działania zmierzające do odwrócenia skutków złamania przez Ciebie naszych zasad.

§11 [Ostrzeżenia i upomnienia]

(1) Upomnienie powinno być wymierzane za drobne przewinienia, a ostrzeżenie za poważniejsze.

(2) Upomnienia wysyłane są drogą e-mail. 

(3) Informacje o aktualnych ostrzeżeniach są nie są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu.

(4) W związku z nałożeniem upomnienia lub ostrzeżenia mogą być na Ciebie nałożone dodatkowe kary lub obowiązki z niżej wymienionych:

    (a) zakaz kontaktowania się z określonym użytkownikiem,

    (b) zakaz publikowania określonych treści,

    (c) zakaz publikowania treści w określonych częściach serwisu,

    (d) zakaz wysyłania prywatnych wiadomości,

    (e) wyłączenie konta walutowego dla użytkownika,

    (f) nadzór moderatora nad postami i komentarzami,

    (g) zakaz uczestnictwa w konkursach,

(5) Nie nakładamy upomnień, ani ostrzeżeń, jeżeli od publikacji treści minęło więcej niż 7 dni.

(6) W przypadku osobnej publikacji treści, które razem tworzą jedno przewinienie, karze się tylko za jedno przewinienie.

§12. [Ban]

(1) Jeżeli łamiesz Regulamin uporczywie lub jeżeli naruszenie Regulaminu jest wyjątkowo poważne może zostać na Ciebie nałożony ban, czyli zakaz korzystania z naszego serwisu. Ban może zostać także nałożony na adres IP.

(2) W przypadku, gdy jest to Twój pierwszy ban to nie może on trwać więcej niż 5 dni – chyba, że został przyznany za posiadanie multikonta. 

§13. [Powiadomienie]

Powiadomimy Cię o zastosowaniu wobec Ciebie tej części Regulaminu, a na Twoją prośbę także wyjaśnimy przyczyny takiej decyzji.

IV. ODWOŁANIA

§14. [Prawo do odwołania] 

Masz prawo do tego, aby każda nasza decyzja, która dotyczy Ciebie, została ponownie przeanalizowana.

§15. [Termin na wniesienie odwołania]

(1) Swoje odwołanie powinieneś złożyć w ciągu 5 dni przez wysłanie wiadomości e-mail.

(2) Jeżeli przekroczysz wskazany wcześniej termin to powinieneś wyjaśnić czym było spowodowane jego niezachowanie.

§16. [Wymóg uzasadnienia]

W swoim odwołaniu powinieneś krótko wyjaśnić, dlaczego nie zgadzasz się z naszą decyzją. Jeśli nie wskażesz żadnych argumentów to Twoje odwołanie może nie odnieść oczekiwanego skutku, nawet jeśli masz rację. 

§17. [Niedopuszczalność odwołania]

Nie jest dopuszczalne odwołanie od decyzji wydanej na skutek rozpoznania odwołania, a także od decyzji, która nie jest krzywdząca dla użytkownika.

§18. [Rozpoznawanie odwołań]

(1) Odwołania rozpoznawane są niezwłocznie przez administratora. Odwołania od decyzji administratora rozpoznaje inny członek Zespołu STL, który posiada uprawnienia administracyjne.

(2) Odwołanie wniesione po terminie uznaje się za niedopuszczalne, chyba że przekroczenie terminu zostało usprawiedliwione (np. wyjazd, dłuższa nieobecność na stronie) albo decyzja jest oczywiście sprzeczna z Regulaminem.

(3) Odwołanie może zostać uznane w całości albo w części.

(4) Odwołanie można uznać gdy decyzja narusza Regulamin albo gdy jest niesprawiedliwa.

§19. [Szczególne uprawnienia administratora]
Administrator może w każdym czasie zmienić dowolną decyzję, jeżeli uzna to za stosowne. Taka zmiana nie może pogorszyć Twojej sytuacji.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§20. [Prawa jakie nam przyznajesz]

Dodając treści w naszym serwisie oświadczasz, że jesteś ich autorem lub posiadasz zgodę autora na korzystanie z nich i udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści (w tym na wyświetlanie ich na naszych stronach i także poza nimi). Usunięcie treści przez nas lub przez Ciebie nie oznacza wygaśnięcia udzielonej nam licencji.

§21. [Prawa jakie przyznajemy Tobie]

Udzielamy odwiedzającym nasz serwis niewyłącznej, nieodpłatnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z materiałów zamieszczonych w serwisie bez prawa do ich dalszego publicznego rozpowszechniania ani czerpania z nich jakichkolwiek przychodów.

§22. [Awarie]

W przypadku awarii serwisu żadne Twoje prawa nie zostaną naruszone. Może być jednak wyznaczony termin, w którym będzie można zgłaszać wnioski o przywrócenie uprawnień.

§23. [Dostęp do STL]

§1.  Serwis STL powinien działać prawidłowo na przeglądarkach Chrome, Opera, Firefox oraz Safari. Dostęp do STL jest nieodpłatny, z wyjątkiem materiałów dostępnych tylko dla subskrybentów.

§2. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, a także osoba fizyczna poniżej 13 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Konto zostaje założone z chwilą ukończenia aktywacji e-mailowej.  

§24. [Postępowanie reklamacyjne]

Masz prawo do zgłoszenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne będzie się toczyło w sposób przewidziany dla rozpoznawania odwołań od naszych decyzji. Nie obowiązuje jednak wtedy termin przewidziany na jej wniesienie – mogą być zgłaszane w każdym czasie. Postępowanie odwoławcze jest równoważne postępowaniu reklamacyjnemu co oznacza, że nie możesz reklamować sposobu rozpatrzenia Twojego odwołania, ani wykorzystać reklamacji i odwołania od tej samej decyzji. Postępowanie reklamacyjne może być przydatne wtedy, kiedy przeoczysz termin przewidziany na odwołanie się, a także do kwestionowania rzeczy na które odwołanie nie przysługuje. Reklamacje możesz wnosić w taki sam sposób jak odwołanie, czyli korzystając z formularza odwoławczego, a także wysyłając prywatną wiadomość do dowolnej osoby z Zespołu STL, a także mailowo lub pisemnie. 

§25. [Zmiana Regulaminu]

Regulamin może zostać zmieniony, a o każdej zmianie zostaniesz poinformowany. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmiany Twoje konto zostanie zamknięte, w ostatnim dniu, przed wejściem w życie zmian.

§26. [Zakaz naruszania prawa]

Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane w sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub zmierzał do obejścia prawa. Nie możesz wykorzystywać STL w sposób naruszający prawo.

§27. [Zakończenie działalności]

Serwis STL może zostać zamknięty w dowolnym momencie, jednak użytkownicy zostaną o takim fakcie powiadomieni z przynajmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Tymczasowe przerwy techniczne nie wymagają wcześniejszego uprzedzania.