1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest właściciel serwisu – Karol Decka.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu  niezbędnym do korzystania z naszego serwisu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika wynikających z rejestracji konta w naszym serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

a)      Posiadania konta – aż do momentu jego zamknięcia i następującej anonimizacji. Dane Użytkownika, którego konto zostało zanonimizowane mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej, które są przechowywane przez okres 1 miesiąca.

b)      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
– dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
– Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
– Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
–  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika  w przypadku gdy:
– Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
– Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.

e.       Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.

f.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

g.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6.Dane kontaktowe administratora danych: Karol Decka, zespol@simstruelife.pl.

7. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia konta użytkownika.

8.Proces zamykania konta i anonimizacji stanowi realizację prawa do bycia zapomnianym, a jego szczegółowy proces opisany jest w Regulaminie korzystania z STL.

9. Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane w celu profilowania ani podejmowania decyzji w sposób automatyczny.

10. Twoje dane będą także wykorzystywane przez partnerów naszego serwisu w celu świadczenia usługi:

Google Analytics – https://policies.google.com/?hl=pl
Electronic Arts – http://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACY/PL/pl/PC/
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Twoje dane są przetwarzane na zasadzie umowy powierzenia przez H88 S.A. i mogą być przekazywane do państw położonych poza obszarem Unii Europejskiej.